Dataskyddsbeskrivning

Det här dokumentet förklarar hur Kind behandlar personuppgifter i enlighet med Eu:s dataskyddsförordning General Data General Data Protection Regulation, GDPR 2016/679.

Personuppgiftsansvarig

Kind Company
Hovrättsesplanaden 15 C 37 65100 Vasa
FO-nummer: 1875573-5

Ärenden gällande personuppgifter hänvisas till VD Milla Monola tel. 0400 963 547, e-post: milla@kindcompany.fi

Ändamål

Kind behandlar personuppgifter i följande syften:

 • Administration och fakturering
 • Kontakt med kunder, intressenter och samarbetspartners
 • Marknadsföring
 • Rekrytering
 • Hantering av arbetsförhållanden
 • Lagringstider och andra lagstadgade syften
 • Partnerskap
 • Evenemang

Rättslig grund

Kind behandlar personuppgifter enligt följande rättsliga grunder:

 • Avtal, för att kunna upprätthålla kundavtal och liknande
 • Samtycke, för att kunna skicka ut reklam och nyhetsbrev

Personuppgifter som behandlas

Vi behandlar endast personuppgifter som vi behöver i vår verksamhet.

Personer vars uppgifter vi generellt behandlar är:

 • Kunder
 • Intressenter
 • Samarbetspartners
 • Leverantörer
 • Anställda
 • Arbetssökande

De vanligaste uppgifterna som behandlas är kontaktinformation såsom namn, adress, telefonnummer och e-post, samt datatrafik på våra sociala medier och webbplats via kakor. Läs mer om kakor här.

Källa

Kind behandlar främst personuppgifter som fås direkt från den registrerade och som omfattas av kravet att kunna ingå avtal med oss. Personuppgifter kan även hämtas från allmänna källor och kan omfattas av lagstadgade krav.

Överföring

Tredje part kan ta del av dina personuppgifter där det är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och utföra vår verksamhet. Uppgifter som delas med tredje part skyddas av avtal. I de fall vi lämnar ut personuppgifter utanför EU / EES skyddas uppgifterna av Privacy Shield avtal.

Lagring

Dina personuppgifter lagras så länge som vi behöver dem för att uppfylla vårt avtal gentemot dig och så länge som de behöver sparas enligt lagstadgade syften.

Skyddsåtgärder

Vi arbetar aktivt för att hålla dina personuppgifter säkra. Uppgifterna skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.

Rättigheter

Som registrerad har du vissa rättigheter:

 • Begära ut dina personuppgifter
 • Dataportabilitet
 • Få dina personuppgifter raderade eller rättade
 • Inge klagomål till en tillsynsmyndighet
 • Återkalla ditt samtycke
 • Invända mot behandlingen av dina personuppgifter

Om du har synpunkter på Kind:s behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter för personuppgiftsärenden hittar du under ”Personuppgiftsansvarig”.